אתה צודק,

אבל האריז"ל כותב ש"סר צילם" מדבר על המרגלים שהסתלק מהם עיבור השבטים.