התשובה היא – זו לא דעת תורה. היה מחלוקת בין רבי שמעון לרבי ישמעאל.

רבי שמעון אמר אדם יעבוד בזמן שהוא צריך לעבוד, לקצור, לזרוע – תורה מה

יהא עליה? אלא אדם ישב ויעסוק כל הזמן ברוחניות והכל יזרום אליו. רבי

ישמעאל אמר לא – אדם עובד בזמן שצריך לעבוד וילמד בזמן שצריך ללמוד.

והדעה שהתקבלה זה כרבי ישמעאל. כי הדעה של רבי שמעון זה רק לרבי

שמעון, זה אנשים שהגיעו לדרגה מאוד מאוד גבוהה בביטחון ובאמונה, הם

פטורים מהשתדלות. מי שרוצה להבין את הארבע דרגות בדבר הזה ילמד – יש

לנו ב'בסוד הדברים' שיעור על אמונה וביטחון – שם אנחנו מביאים מהרב דסלר

עניין של השתדלות וביטחון, כמה השתדלות צריך לעשות וכמה לבטוח. אז אדם

צריך שידוכים, יצא לפגישות. זה חלק מעבודת ה' שלו. אבל לא יעשה השתדלות

יתרה. מידת ההשתדלות היא לעשות את ההשתדלות המתאימה שלא תפגע

בביטחון – והעדיף הוא למעט מעט בהשתדלות. כלומר, אם אדם עושה חשבון

מדויק על ההוצאות החודשיות שלו, ויוצא לו שצריך לעבוד ארבעים שעות בשבוע

בדיוק בשביל לא להיכנס למינוס, כדאי שיעבוד שלושים וחמש ואז יראה את

הנס. כי אם הוא יעבוד ארבעים, הוא יגיד טוב, עבדתי, קיבלתי כסף, אין פה שום

השגחה אלוקית. וככה אנשים לא רואים את הקב"ה. אז מידת ההשתדלות היא

קצת  פחות ממה שאתה חושב שצריך. אז לצאת לשידוכים ולהתחתן בעזרת ה'.