תראו – זו מצווה שמעורבת במידה, כי לשנוא זה עניין של מצווה. מה זו

שנאה? אחד שיש לו איזה חיכוך עם מישהו והוא לא מדבר איתו שלושה ימים.

כלומר, לא לדבר עם מישהו שלושה ימים שהיית רגיל לפטפט איתו אינסופית

ועכשיו אתה לא מדבר איתו כי קרה איזה קצר, זה עובר על הלכה. אסור לעשות

את זה. אלא, לך תוכיח אותו 'הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא ולא

תשנא את אחיך בלבבך'. זה עניין הלכתי שנוגע גם... למשל, יש מצוות שנוגעות

במידות, נכון, אבל זה לא ציווי על המידה עצמה. למשל, מצווים לתת צדקה – אז

מצווים לרחם על העני, רחמנות זו מידה, אבל המצווה היא לתת. נגיד אין לך

רחמנות, אתה מצווה לתת. זאת אומרת, יש דברים שמעורבבים, אבל התורה לא

מצווה על המידות. אין בעשרת הדיברות 'לא תכעס'. אין ציווי בתורה לא לכעוס –

זה לא אומר שמותר לכעוס, אלא הסברנו בשיעורים למה אין ציווי על המידות.